Tamil Madhura Uncategorized ஸ்வர்ண மாலா ஸ்துதி

ஸ்வர்ண மாலா ஸ்துதி

Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

umayA divya suma~Ngala vigraha yAli~Ngita vAmA~Nga vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

UrI kuru mAmaGYamanAthaM dUrI kuru me duritaM bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

R^iShivara mAnasa haMsa charAchara janana sthiti laya kAraNa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

antaHkaraNa vishuddiM bhaktim cha tvayi satIM pradehi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

karuNA varuNAlaya mayidAsa udAsastavochito na hi bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

jaya kailAsha nivAsa pramatha gaNAdhIsha bhU surArchita bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

jhanutaka ja~NkiNu jhanutatkiTa taka shabdairnaTasi mahAnaTa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

dharmasthApana daxa tryaxa guro daxa yaGYashixaka bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

balamArogyaM chAyustvadguNa ruchitAm chiraM pradehi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

bhagavan bharga bhayApaha bhUta pate bhUtibhUShitA~Nga vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

sharva deva sarvottama sarvada durvR^itta garvaharaNa vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

ShaDripu ShaDUrmi ShaDvikAra hara sanmukha ShaNmukha janaka vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

satyam GYAnamanantaM brahme tyetallaxaNa laxita bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

hA.ahA.ahU.ahU mukha suragAyaka gItA padAna padya vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

|| iti shrI sha~NkarAchArya kR^ita suvarNamAlAstutiH ||

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post

ஹஷாஸ்ரீயின் “மனதை மாற்றிவிட்டாய்” – 34ஹஷாஸ்ரீயின் “மனதை மாற்றிவிட்டாய்” – 34

34 – மனதை மாற்றிவிட்டாய் திவி ஆதிக்கு அழைக்க லைன் கிடைக்கவேயில்லை. வேகமாக உள்ளே சென்றவள் அம்முவிடம் நான் கேக்றதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு என பறக்க “ஆதி, ரிங் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு தானே வரேன்னு சொன்னாங்க? ” “ஆமா, நாளைக்கு

தையல் இன்ச் டேப்பை உபயோகித்து அளவெடுக்கும் முறை – 8தையல் இன்ச் டேப்பை உபயோகித்து அளவெடுக்கும் முறை – 8

Download Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress ThemesDownload WordPress Themes FreeFree Download WordPress Themesfree online coursedownload intex firmwarePremium WordPress Themes Downloadfree online course